คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพัศญา พรหมเลิศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิน ช่องดารากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา ตันตสุทธิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจน หิมะทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรตินธร วาดเขียน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนาวินี โกวิทวิบูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐมพงศ์ เจียมอุดมสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลนิตย์ หวังสะและฮ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริพร ฐิติไชโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภา ขำทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชัย จงอุดมฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระวุทธิชัย อหิงสโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระเอนก อนุภัทโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ