คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชลิต พุทธรักษา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติพงศ์ อินทสุภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิกา พุ่มไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางลดาวัลย์ นนทศิลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระวุทธิชัย อหิสโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชวลิต โพธิ์นคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.พิทักษ์ ทับพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจน หิมะทองคำ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางกมัยธร สัจจา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ