คณะผู้บริหาร

นางกมัยธร สัจจา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิทธราธิวัฒน์ สิถิระบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพร อนันต์ชื่นสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางกรรณิกา พุ่มไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล