คณะผู้บริหาร

นางนิรมล บัวเนียม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพร อนัต์ชื่นสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกรรณิกา พุ่มไชย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอรทัย อนันตศานต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป