คณะผู้บริหาร

นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารวิชาการ

นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวชลิดา ฟักหว่าง
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงบประมาณ