กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญเจิด สำแดงเดช

นายปรเมษฐ์ ตึกดี

นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน

นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง

นายสมภพ วิเชียรศรี

นางสาวสุพัตรา สุขเสริม