กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเจิด สำแดงเดช

นางสาวฤดีมาศ งามสง่า

นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน

นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง

นายสมภพ วิเชียรศรี

นายปรเมษฐ์ ตึกดี