กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุพัตรา ปฏิยุทธ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเจิด สำแดงเดช

นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์

นางสาวฤดีมาศ งามสง่า

นายวุฒิพงษ์ โฉสูงเนิน

นายสุรวุฒิ พงศ์ทองเมือง

นายสมภพ วิเชียรศรี