วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

ภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก

 

 

ปรัชญา

"สุวิชาโน ภวํ โหติ

แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 

พันธกิจ

    - จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

    - วิจัยและพัฒนาผู้เรียน

    - บริการวิชาการแก่ชุมชน

    - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

เป้าหมาย

    - ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพในสังคม

    - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

    - ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ

    - ผู้ปกครองได้รับบริการทางการอย่างต่อเนื่อง

    - ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย