เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
สายน้ำทิพย์ลิบฟ้าสุราลัย

คือสายแห่งน้ำใจในเราผอง

มันซ่านใสไหลเย็นเป็นครรลอง

คลองธรรมของน้องพี่ที่รักกัน


สายน้ำทิพย์ลิบล้นสุคนธา

คือสายศักดิ์โสภากระยาหงัน

มันท่วมท้นล้นทรวงดวงชีวัน

บรรโลมขวัญฝันเฟื่องเขื่องภูมิธรรม


ฟ้าขาว ขาวฟ้า ตราเสมาธรรมจักรหลักกรรม

คือสัญลักษณ์เลอล้ำเจิดประจำค้ำหล้าฟ้าลำเนา


สายน้ำทิพย์ลิบฟ้าสุราลัย

คือสายแห่งน้ำใจไกวแรงเร้า

เราร่วมรักภักดีโรงเรียนเรา

ตามรอยเท้าครูท่านผ่านภูมิธรรม