กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์

นายอาชาคริสน์ ขาววงค์

นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย

นางสาวอัจชาวดี สมีแจ้ง

นางสาวยุวดี ห้อยตระกูล

นางสาวนริศรา อนุรัตน์

นางสาวอัญชลี วงศ์ทอง