กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์

นายอาชาคริสน์ ขาววงค์

นายอนุชา วงศ์ใหญ่

นางสาวยุวดี ห้อยตระกูล

นางสาวนุชนารถ มีสุข

นางสาวอัจชาวดี สมีแจ้ง