กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพงษ์นภา คงตรีแก้ว

นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอาชาคริสน์ ขาววงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนุชา วงศ์ใหญ่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวยุวดี ห้อยตระกูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6