กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพร ชื่นคุ้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอาชาคริสน์ ขาวงาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายอนุชา วงศ์ใหญ่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวศุภากร เป็งทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3