กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพร ชื่นคุ้ม

นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์

นายอาชาคริสน์ ขาวงาม

นายอนุชา วงศ์ใหญ่

นางสาวศุภากร เป็งทอง