ปฐมวัย

นางชุติมา โคตรสาขา

หัวหน้าปฐมวัย

นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์

นางสาวชลิดา ฟักหว่าง

นางสุกัญญา ทองจับหลัก

นางสาวนริศรา อนุรัตน์