คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางชุติมา โคตรสาขา

นางสาวชลิดา ฟักหว่าง

นางยุพิน เกตุพูล

นางสุกัญญา ทองจับหลัก

นางสาวอารมย์ ทองพันชั่ง