ปฐมวัย

นางยุพิน เกตุพูล

หัวหน้าปฐมวัย

นางชุติมา โคตรสาขา
ครูชำนาญการ

นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์

นางสาวชลิดา ฟักหว่าง

นางสุกัญญา ทองจับหลัก

นางสาวนริศรา อนุรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอารมย์ ทองพันชั่ง
ครูอัตราจ้าง