กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรักชนก เรืองลาภ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอริยภรณ์ แจ้งโห้
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุทิน เจริญพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพลอยนภัส สมเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุภาวดี จุดโต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวณัตชารีฤ์ ษรบัณฑิต

นางสาวปราณี ทองพลัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0