กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอริยภรณ์ แจ้งโห้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุทิน เจริญพร

นางสาวพลอยนภัส สมเกตุ

นางสาวกมลษร สมประสิทธิ์

นายชัยกฤติ เจริญพันธ์

นางวิจิตรา ธนการศักดิ์

นางสาวเมวิกา ไลไธสง