กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรักชนก เรืองลาภ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอริยภรณ์ แจ้งโห้
ครูผู้ช่วย

นายสุทิน เจริญพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพลอยนภัส สมเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวดี จุดโต
อื่นๆ

นางสาวณัตชารีฤ์ ษรบัณฑิต