กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอริยภรณ์ แจ้งโห้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุทิน เจริญพร

นางสาวปราณี ทองพลัย

นางสาวพลอยนภัส สมเกตุ

นางสาวกมลษร สมประสิทธิ์

นายชัยกฤติ เจริญพันธ์

นางวิจิตรา ธนการศักดิ์

นางสาวสุภาวดี จุดโต

นางสาวเมวิกา ไลไธสง