กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพร อนันต์ชื่นสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกรรณิกา พุ่มไชย

นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์

นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่

นางสาวอรทัย ห่อทอง

นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย

นายอลงกรณ์ รามโยธิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรพร ทิมทอง

นางสาวนริศรา อนุรัตน์

นางสาวอัญชลี วงศ์ทอง