กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนทรี ทองชิตร์
อื่นๆ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอธิชา ดารกมาศ
ครู คศ.3

นางพร อนันต์ชื่นสุข
ครู คศ.3

นางกรรณิกา พุ่มไชย
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย ห่อทอง

นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์

นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่