กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนทรี ทองชิตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอธิชา ดารกมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางพร อนันต์ชื่นสุข
ครู คศ.3

นางกรรณิกา พุ่มไชย
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย ห่อทอง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่
ครูประจำชั้น /0