กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่

นางสาวอรทัย ห่อทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอัญชลี วงศ์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายอลงกรณ์ รามโยธิน
ครูผู้ช่วย