กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิชญดา ไชยดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล
ครูอัตราจ้าง