กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิชญดา ไชยดี

นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์

นางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล