กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกรัญญา พรพิริยล้ำเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพิชญดา ไชยดี

นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์

นางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล