ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ชื่อมาจาก ซอยสายน้ำทิพย์ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ๒๒ (สายน้ำทิพย์) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ขาดแคลนที่เรียนของเยาวชนในจังหวัดกรุงเทพฯ-ธนบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นโดยได้รับอนุมัติให้ซื้อที่ดิน จำนวน ๕ ไร่ ๑๗ ตารางวา จากมูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัย ในราคาตารางวาละ ๗๓๒ บาท โรงเรียนสายน้ำทิพย์เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๔ แต่ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นประธานนายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้กล่าวรายงาน นายเสน สุขเหมือน เป็นผู้แทนประชาชนในท้องถิ่นและนางอุไร ศรีธวัช ณ อยุธยา เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน มีนางกมัยธร  สัจจา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน