กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพงษ์นภา คงตรีแก้ว

นางสาวทัศนีย์ โททอง