กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรกนก ติวสร้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ

นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์
ครูอัตราจ้างโรงเรียน

นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์