กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพรกนก ติวสร้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพงษ์นภา คงตรีแก้ว

นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์

นางสาวทัศนีย์ โททอง

นางสาวปัทมา ปะวะโข