กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรกนก ติวสร้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ
พนักงานราชการ

นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์
ครูอัตราจ้างโรงเรียน

นางสาวทัศนีย์ โททอง
พนักงานราชการ