กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพรกนก ติวสร้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ

นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์
ครูอัตราจ้างโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกัญญารัตน์ ศิวะนาถนุสรณ์