กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา รินธนาเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวอธิติยา วงษ์จันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุพรรษา บางท่าไม้
ครูประจำชั้น /0