กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา รินธนาเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ

นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด

นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย

นางสาวอธิติยา วงษ์จันทร์

นางสาวสุพรรษา บางท่าไม้