กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา รินธนาเลิศ

นายณัฐดนัย คำวงค์

นางสาวสุพรรษา บางท่าไม้

นางสาวเบญจพรรณ อาพาส

นางสาวกุลธิดา อนุโชติ

นางสาวจุฑามาศ บุญมา