กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา รินธนาเลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกาญจน์ธิดา สีอูด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณิชนันทน์ สุวรรณาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายณัฐดนัย คำวงค์

นางสาวสุพรรษา บางท่าไม้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวเบญจพรรณ อาพาส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4