กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภิมพ์รภัสร์ กษิติประดิษฐ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา รินธนาเลิศ

นายณัฐดนัย คำวงค์

นางสาวจุฑามาศ บุญมา

นางสาวสุพรรษา บางท่าไม้

นางสาวเบญจพรรณ อาพาส