คณะผู้บริหาร

นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0938989145
อีเมล์ : kamaitorn9145@gmail.com

นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0823292928
อีเมล์ : terdsaksang03@gmail.com

นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0958933444
อีเมล์ : nutkitta99@gmail.com

นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0961696647
อีเมล์ : prapasiri999si@gmail.com

นายชาติวุฒิ ประสพศักดิ์
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0859999480
อีเมล์ : charty2523@gmail.com

นางสาวชลิดา ฟักหว่าง
หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0868031858
อีเมล์ : snt.charida@gmail.com