กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย

นางสาวศศิธร คำนึง

นายสุทธิพงศ์ นาคทรัพย์

นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์

นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ

นางสาวนภัสนันท์ คงฤทธิ์

นางสาวชลธิรศน์ ทาหนองบัว