กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศศิธร คำนึง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุมารินทร์ สังข์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลธิรศน์ ทาหนองบัว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5