กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมจิต ธิวรรณรักษ์

นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย

นางสาวศศิธร คำนึง

นางสาวสุมารินทร์ สังข์ทอง

นางสาวทิพวรรณ มารศรี

นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์