กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมจิต ธิวรรณรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางอุดมลักษณ์ ประสงค์ผลชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศศิธร คำนึง

นางสาวสุมารินทร์ สังข์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวทิพวรรณ มารศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ์
ครูประจำชั้น /0