ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.44 KB 0
คู่มือการให้บริการงานบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.46 KB 28
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.73 KB 0
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 2
คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.03 KB 1
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168 KB 1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 0
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.58 KB 0
แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 2
คู่มือการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 24
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.12 MB 1
สรุปสถิติการให้บริการของโรงเรียนสายน้ำทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 0
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.49 KB 0
กำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.29 KB 2
รายงานผลการกำกับติดตาม ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.8 KB 2
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 0
เจตจำนงสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.17 KB 1
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.35 KB 0
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.98 KB 0
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415 KB 0
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 0
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.06 KB 0
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 0
คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.78 KB 1
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.3 KB 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.04 KB 0
รายงานผลการรับนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 2
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.27 KB 0
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.89 KB 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 0
โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.54 KB 0
การให้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.78 KB 1
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.06 KB 3
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 872.6 KB 4
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.57 KB 1
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.47 KB 1
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 1
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.79 KB 1
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.05 KB 1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.75 KB 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 898.85 KB 1
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.27 KB 2
รูปแบบ (MODEL) โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 146480
SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 146681
รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องสอบ หลักสูตร MEP และ MSIEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 146459
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตร MEP และ MSIEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146679
ประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.23 KB 146684
ประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.55 KB 146512
ประกาศโรงเรียนสายน้าทิพย์เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.71 KB 146792
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 146530
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.01 KB 146451
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.59 KB 146651
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.07 KB 146699
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.36 KB 146615
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84 KB 146476
ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโดยวิธีประกวดราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 146672
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 146645
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 146380
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 146644
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 955.37 KB 146718
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.24 KB 146555
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.49 KB 146505
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.71 KB 146464
เจตจำนงของผู้บริหาร(Eng) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.96 KB 146399
เจตจำนงของผู้บริหาร(ไทย) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 509.3 KB 146460
เจตจำนงของผู้บริหาร(Eng) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.69 KB 146359
เจตจำนงของผู้บริหาร(ไทย) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 518.09 KB 146778
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 146425
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146347
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 146411
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 146761
คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่่่่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146373
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146789
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือการปฏฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ 146574
การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.56 KB 146788
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฝึกอบรมถือเป็นการปฏกิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.56 KB 146728
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 146561
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.15 KB 146787
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.74 KB 146360
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.58 KB 146629
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.21 KB 146648
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี PNG Image ขนาดไฟล์ 21.43 KB 146625
>แผ่นพับหลักสูตรต้านทุจริต (Google Drive) 146403
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 146347
สรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป3-6 146489
การประมูลร้านค้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 146656
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 937.36 KB 146714
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 146575
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 146709