การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 2562
[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน
[O10-O17] :: การบริหารงาน
 • แผนการดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงาน
  • [O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือการปฏิบัติงาน
      • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
      • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      • ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
      • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • การให้บริการ
  • [O14] :: มาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารการเงิน
      • ด้าน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
     • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • [O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
     • ภาพรวมโรงเรียน
     • สถิติการให้บริการสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน
     • สถิติการเข้าใช้งานเว็ปไซต์โรงเรียน
     • ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
     • ฝ่ายบริหารงานการเงิน
      • สถิติการให้บริการ - การให้บริการสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
      • ข้อมูลสถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุล
     • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
      • ตารางสถิติการให้บริการ
     • หน่วยตรวจสอบภายใน
      • รายงานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาส
  • [O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561
     • ผลสำรวจความพึงพอใจ หน่วยตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2561
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
     • แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
  • [O17] :: E-Service
     • สำนักงานไร้กระดาษ (BMK Paperless)
     • ระบบ AMSS++ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
     • ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
[O18-O24] :: การบริหารงานงบประมาณ
[O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29-O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส
[O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • [O34] :: เจตจำนงของผู้บริหาร
  • [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  • [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปี
     • คำสั่งโรงเรียน
     • แบบประเมินความเสี่ยง
     • แผนประเมินความเสี่ยง
  • [O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     • คำสั่งโรงเรียน
     • บันทึกเชิญประชุม O36-37
     • รูปประกอบ O36-37
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
     • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  • [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
[O42-O48] :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • [O42] :: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     • ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงเรียน
     • กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     • ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน
  • [O43] :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     • มาตรการ กลุ่มนโยบายและแผน
     • กลุ่มกฎหมายและคดี
  • [O44] :: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • [O45] :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O46] :: มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • [O47] :: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • [O48] :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ