คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.4 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.39 KB
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.98 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.98 KB