ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป3-6 9
การประมูลร้านค้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 55
ใบสมัคร โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(Basic Unit Leader Training Course : B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสายน้ำทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 28
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 937.36 KB 56
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 45
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 79