พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

    - จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

    - วิจัยและพัฒนาผู้เรียน

    - บริการวิชาการแก่ชุมชน

    - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

เป้าหมาย

    - ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพในสังคม

    - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

    - ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ

    - ผู้ปกครองได้รับบริการทางการอย่างต่อเนื่อง

    - ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย