วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

 

เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

 

ภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก

 

 

ปรัชญา

 

"สุวิชาโน ภวํ โหติแปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ