ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มิ.ย. 61 ถึง 06 มิ.ย. 61 นักเรียน ป.4 เข้าร่วม โครงการศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วัดสะพาน
03 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.3 - ป.6
02 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล - ป.2
 เช้า  อนุบาล 
 บ่าย ป.1 - ป.2
30 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 นักเรียน ป.5 เข้าร่วม โครงการศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วัดสะพาน
28 พ.ค. 61 กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา
23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 นักเรียน ป.6 เข้าร่วม โครงการศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วัดสะพาน
02 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61 โครงการเสริมศักยภาพผู้เรียนพื้นฐาน (SUMMER)
30 มี.ค. 61 นักเรียนรับผลการเรียน(ช่วงเช้า) และ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 (ช่วงบ่าย)
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 อบรมบุคลากรลูกเสือ B.T.C.
20 มี.ค. 61 อบรมครู
07 มี.ค. 61 การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นป. 3
06 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
02 มี.ค. 61 Open House
27 ก.พ. 61 สอบกลาง ระดับชั้น ป.2,4 และ 5
23 ก.พ. 61 งานสายน้ำทิพย์รวมใจ ระดับชั้น ป.3 - ป.6
22 ก.พ. 61 งานสายน้ำทิพย์รวมใจ ระดับชั้น ปฐมวัย - ป.2
20 ก.พ. 61 ทดสอบอ่านออก เขียนได้ ชั้นป.1
03 ก.พ. 61 ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ป.6
26 ม.ค. 61 วันสถาปนายุวกาชาดไทย
20 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60 คณะครูไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี
08 มี.ค. 60 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒
27 ก.พ. 60 สอบกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ และ ๕
24 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔
23 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒
22 ก.พ. 60 Open House
10 ก.พ. 60 คณะศึกษาดูงานจากประเทศอิหร่านมาเยี่มชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน